KORONAVIRUS-AKTUÁLNÍ INFORMACE-PROSÍM ČTĚTE

 

Ordinujeme jen ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ :

 

Pondělí - pátek   -   7.00 - 10.00 hod.  PORADNA

                               10.00 - 12.00 hod.  TELEFONICKÉ KONZULTACE

 

Všechny návštěvy u lékaře - poradna i nemocní - po předchozí telefonické domluvě s lékařem či sestrou!! Budete objednáni na určitou hodinu.

Žádám o dodržení objednaného termínu!

Dále je možnost konzultací na mail: annabernardy@seznam.cz

Kontakty : 603 891 260, 775 245 973

K lékaři si vezměte roušku pro sebe i dítě. S dítětem smí jako doprovod jen 1 osoba


 

 

Potvrzení rodičům dětí do 10 let, které musí zůstat doma kvůli uzavření školy vydává škola!!! V případě dětí MŠ vydává potvrzení MŠ.

 

Vzhledem k současné situaci s koronavirem přidávám zde kontakty:

INFO LINKA KHS ZLÍN - 724 221 953 a 577 006 759
 

 

ZMĚNA PRACOVIŠTĚ:

 
Od 1.7.2020 ukončuji působení v ordinaci na Hutisku-Solanci.
Dál bude fungovat ordinace ve Valašském Meziříčí v nových ordinačních hodinách - včas oznámím.
Dál také platí stávající registrace. Pro pacienty, kteří chodí do ordinace na Hutisku se mění jen to, že přijedou do Val.Meziříčí. Nemusí si hledat nového lékaře, pokud nechtějí.
K tomuto kroku jsem se rozhodla po důkladném zvážení a zdravotních potížích v loňském roce.
Děkuji za pochopení.
 

 

POSUDKY - novelizace

 

Změna v posuzování zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování a praktické přípravě

Novelou zákona č.373/2011 Sb., která nabyla účinnosti k 1.5.2015 došlo k rozšíření kompetencí praktických lékařů pro děti a dorost ve vztahu k posuzování k praktickému vyučování a praktické přípravě. Doposud nemohli toto posuzování provádět a mohli provádět pouze posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Nově tedy platí, že praktický lékař pro děti a dorost může v některých případech posouzení
(a vystavení posudku) zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování a praktické výuce provádět. Upraveno je v ustanovení §51 zákona č.373/2011 Sb.


V současné době může tedy praktický lékař pro děti a dorost posouzení provést pokud se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje:

-  na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná, nebo

- ve škole nebo školském zařízení, nebo

- pokud se zahajuje ve škole nebo školském zařízení (byť následně pokračuje mimo školu).
 

Naopak praktický lékař pro děti a dorost nemůže posuzovat v případě, kdy se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje na pracovištích právnických nebo fyzických osob (zde poznámka, že nevidím faktický rozdíl mezi praxí na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná).

V praxi podle mé zkušenosti nebude zpravidla praktický lékař pro děti a dorost, který je o posouzení žádán, vědět,  kde se má praktické vyučování probíhat (na jakém pracovišti).

Doporučoval bych tedy, aby pokud bude praktický lékař pro děti a dorost požádán o provedení posouzení zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování či praktické přípravě, aby toto provedl a posudek vystavil. Předpokládám, že žádající osoba (zpravidla škola) je znalá platného zákona a bude praktického lékaře pro děti a dorost žádat o posouzení pouze v případě, kdy posudek praktika je dostatečný. Pokud by tomu pak v reálu tak nebylo, nemůže to jít dle mého názoru k tíži poskytovatele zdravotních služeb.

Mgr. Jakub Uher

 

Sportovní prohlídky dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

 

Výkonnostní sport - prohlídku provádí praktický lékař pro děti a dorost nebo tělovýchovný lékař. 

Vrcholový sport (účast v republikových soutěžích) - prohlídku provádí tělovýchovný lékař.    

 

Vyšetření tělovýchovným lékařem se požaduje:

u sportovců, kteří se účastní všech úrovní soutěží v kontaktních sportech (judo, karate...), 

při sportovních aktivitách se ztíženou dostupností lékařské pomoci (hloubkové potápění, horolezectví...), 

u žáků sportovních škol a u všech typů motosportů. 

 

K vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost musí být pacient objednán, vyšetření se provádí v rozsahu preventivní prohlídky, je nutno přinést moč a popis klidového EKG.  Je-li v rodině pacienta výskyt kolapsových stavů či náhlé smrti, potom se vyžaduje vyšetření zátěžových testů (zátěžové EKG a tlaku). 

Vyšetření pro sportovní činnost nehradí zdravotní pojišťovny, stojí 250,- Kč.      

 

Vyšetření klidového EKG se provádí v odborných dětských ambulancích dětského oddělení Krajské nemocnice ve Zlíně bez objednání v úterý od 13 do 15 hodin a ve středu od 13 do 15 hodin. Ve čtvrtek v interní ambulanci v Brumově po objednání. Vyšetření stojí 140-150,- Kč.     

 

Vyšetření tělovýchovným lékařem je nutno objednat předem: 

MUDr. Nečas v Krajské nemocnici ve Zlíně, telefon 577 552 650, email: minarik.jaroslav@gmail.com 

MUDr. Gabrielová - Lékařská poradna pro sportovce, Dlouhá 4215, Zlín, tel. 733 756 563, email: ambulance.gabrielova@seznam.cz

MUDr. Tučníková - úsek tělovýchovného lékařství, Zdravotní ústav Vsetín, ulice 4. května 287, Vsetín, tel. 571 498 020,  571 411 916, email: zora.tucnikova@zuzlin.cz

 

Potvrzení ke školní TV a účasti na zotavovacích akcích a školách v přírodě se provádí jako dosud, jedná se o potvrzení bez vyšetření, není třeba se objednávat předem. 

 

Lékařské posudky

 

Posudková péče dle zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve vztahu k PLDD

Posudková péče obecně
Zákon upravuje posudkovou činnost v Hlavě IV, Díl 1, ust.§41 a násl. – Posudková péče a lékařské posudky. Platí, že posudkovou péčí se rozumí prakticky posouzení zdravotního stavu pacienta pro jakékoli účely. Je-li tedy předmětem činnosti posouzení způsobilosti pacienta k určité činnosti, jedná se o posudkovou činnost.


Kdo je oprávněn vydat posudek ? 

Lékařský posudek vydává registrující poskytovatel posuzované osoby, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Tedy kromě výjimek daných právními předpisy platí, že k posouzení a k vydání lékařského posudku je oprávněn registrující poskytovatel – praktický lékař pro dospělé, nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Výjimky, které přichází v praxi v úvahu

První z výjimek, která se týká praktických lékařů pro děti a dorost jepracovnělékařská péče – z ustanovení §54 zákona., vyplývá, že poskytovatelem pracovnělékařských služeb je pouze poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství.
Tedy poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost tedy nemůže vydat posudek k výkonu určité práce, udělat vstupní či pravidelnou prohlídku apod.

Praktický lékař pro děti a dorost je oprávněn posuzovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání, ovšem pokud je žádán o posudek zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování nebo praktické přípravě, tak by tento posudek již vydávat neměl. Zákon totiž uvádí, že v těchto případech vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb (buď poskytovatel pracovnélékařských služeb školy – pokud je praxe vykonávána pouze ve školském zařízení, nebo podniku – pokud je praxe vykonávána i/pouze na pracovišti tohoto podniku).

Zdravotní způsobilost k tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova a ke sportu posuzuje a lékařský posudek je oprávněn praktický lékař pro děti a dorost. Ten může také vydat posudek k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích (tam je alternativou i poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství). Způsobilost k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě je již kompetentní pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.

Stejně tak zdravotní způsobilost pro vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu a v průběhu výuky posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství, nikoli již praktický lékař pro děti a dorost.

Shrnu- li tedy tyto výjimky, pak poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost není oprávněn provádět posouzení a vydávat posudky v těchto případech:

zdravotní způsobilost k praktickému vyučování nebo praktické přípravě v rámci vzdělávání
zdravotní způsobilost k práci 
zdravotní způsobilost k vrcholovému sportu
zdravotní způsobilost pro vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu

Mgr. Jakub Uher

 

 

Důležité upozornění pro pacienty starší 18 let

Pacienty od 18 let věku upozorňujeme, že nadále nemohou být ošetřováni v odborných ambulancích dětského oddělení (kardiologie, alergologie, nefrologie, endokrinologie), nebudou přijímáni k hospitalizaci na dětské oddělení, ale na oddělení pro dospělé pacienty (interna, chirurgie atd.) a nebudou ošetřeni na dětské pohotovosti, ale již na pohotovosti pro dospělé. Podrobnosti na  www.kntb.cz

V ordinaci praktického dětského lékaře mohou být nadále ošetřováni pacienti do ukončeného 18.roku, naši péči zakončujeme prohlídkou v 19 letech věku.